2020 онд Шүүхийн “Иргэдэд үйлчлэх төв”-өөр үйлчлүүлсэн иргэдийн судалгаа

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2019 оны 12 сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 06 сарын 30-ны өдрийн хооронд байдлаар 185 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

 Үүнээс:

Шуудангаар ирсэн: -13 /шуудангаас ирсэн нэхэмжлэл нь хаанаас мэдээлэл авч байгаа нь тодорхойгүй байгаа тул эдгээр нэхэмжлэлийг судалгааны үр дүнг тооцоход оруулаагүй/

 Нэхэмжлэгч хариуцагчаас ирүүлсэн: -172

 Үүнээс:

  • Шууд нэхэмжлэлээ өгсөн: -119 /шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээс зөвлөгөө аваагүй, өмгөөлөгчгүй нэхэмжлэлээ шүүхэд гаргаж буй иргэд/
  • Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээс зөвлөгөө авсан: -40
  • Өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авч нэхэмжиллээ өгсөн – 13

Хүснэгт 1:

Д/д Нийт хүлээн авсан Үүнээс Зөвлөгөө авч нэхэмжлэлээ өгсөн Өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авсан Шууд өгсөн Үүнээс
1 Шуудангаар ирсэн Нэхэмжлэлгч, түүний төлөөлөгчөөс ирүүлсэн Байгууллагын нэхэмжлэл Иргэний нэхэмжлэл
1 185 13 172 40 13 119 100 19

График 1:

Дүгнэлт

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд нийт шүүхэд хандаж нэхэмжлэл өгч буй иргэдийн 69% буюу 119 иргэн нь шүүхийн орчин, мэдээллийн эх сурвалжаас мэдээллээ авч, 13 буюу 8% нь өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авч, 40 буюу 23% нь шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээс зөвлөгөө авч шүүхэд хандсан байна.

 

Мэдээллийг бэлтгэсэн:

Шүүхийн Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Сайнбат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *