ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛД ХАЛДАХ, НӨЛӨӨЛӨХИЙГ ОРОЛДСОН АЛИВАА ҮЙЛДЭЛД ШҮҮГЧ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ХӨТЛӨН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛНЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангахаар зурган мэдээллийг цувралаар бэлтгэн нийтэлдэг. Энэ удаа иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх эрх хэрхэн хангагдсан талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *