НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ХОЁРДУГААР ЧУУЛГАНААР БАТЛАГДСАН “ХЭРЭГ НЭХЭМЖЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ БОЛОН ХЭРЭГ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУГАЛААГААР ТОМИЛОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *