ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны III улирлын шүүн таслах ажиллагааны тойм

Тус шүүх нь 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар өмнөх оны үлдэгдэл 2 хэрэг, нэмж хүлээн авсан 4 хэрэг, шийдвэрлэвэл зохих нийт 6 хэрэгтэй байснаас 2 хэргийг шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн хэргийг маргааны төрлөөр нь ангилвал

Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой – 50%

Газрын – 50%

50%

Маргааны төрөл

Хариуцагч нарыг ангилж үзвэл:

  1. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон шийдвэр, үйл ажиллагаанд нь гомдол гаргахаар хуульд заасан байгууллага
  2. Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага, албан тушаалтан

Хэргийн шийдвэрлэлтийн ангилал:

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар 2 хэргийг хянан шийдвэрлэснээс Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлд заасны дагуу 1 хэргийг шийдвэрлэж, хялбаршуулсан журмаар буюу Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 68 дугаар зүйлд зааснаар 1 хэргийг шийдвэрлэсэн байна.

ЗХШХШтХ 106

ЗХШХШтХ 66.1

 

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр хянагдсан хэрэг:

Хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг:

Эрх бүхий албан тушаалтны захиргааны актын тогтвортой байдлыг авч үзвэл:

Захиргааны актыг гаргах эрх бүхий албан тушаалтан буюу төрийн албан тушаалтны шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэл, түүнийг ойлгож оновчтой хэрэглэх практикийн түвшинг тодорхойлоход чиглэгдсэн. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлд зааснаар шийдвэрлэсэн 1 хэрэгт маргаан бүхий захиргааны актыг хууль зүйн үндэслэлтэй гэж үзэн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

Тус шүүхээс гаргасан эрх зүйн актууд:

Тайлан гаргасан: Шүүгчийн туслах                     Д. Урангоо