ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ
ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

                       Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрлүүлэн зуучлах алба нь                                                           2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд тайлангийн эцсийн                                                            үлдэгдэл 3 өргөдөл дээр  нэмж 31 өргөдлийг хүлээн авч  нийт 28 өргөдлийг хянан шийдвэрлэсэн байна.