Шүүхийн Тамгын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн тайлан

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хооронд нийт 186 иргэний
хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр нь авч үзвэл:

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Арга хэмжээ 1. Шүүхийн тухай хууль тогтоомж,  түүнтэй холбогдон гарах дүрэм, журмын шинэчлэлд үр нөлөөтэй санал судалгааг гарган ШЕЗ-д ирүүлж, хэрэгжилтийг хариуцлагатай зохион байгуулж тайлагнах

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

Зорилтын тоо

Арга хэмжээний тоо

Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн

1

1

Иргэнд чиглэсэн

1

5

Нийт

2

6

  Арга хэмжээ 1. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдийн сургалтын эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, төлөвлөх, сургалт зохион байгуулах

  Говьсүмбэр аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, нийт 13 байгууллагад 8 төрлийн сэдвээр сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөгөөгөө 1-р улиралд баталсан.

 Төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас жилийн байдлаар 45 хувьтай байхаар төлөвлөсөн боловч одоогийн байдлаар 23.07%-тай байна.

  Мөн Ковид-19 гарч, төлөвлөгөөний дагуу байгууллага дээр очиж сургалт хийх боломжгүй болсон тул “Шүүхэд мэдүүлэх эрх, Төрийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль”-иудаар подкаст, видео хийж байгууллагуудад тарааж өгөхөд бэлэн болоод байна.

  Дээрх подкаст, видеог өөрийн шүүхийн фэйсбүүк группт байрлуулж, иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгч ажиллаж байна.

Арга хэмжээ 2. Шүүхийн үйлчилгээний төвд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өндөр настанд зориулсан үйлчилгээний бүтээгдэхүүнийг шинээр санаачилж гаргах