ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2020 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2020 оны 12 дугаар

сарын 30-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                               Чойр

                                                                                                                             НЭГ.УДИРТГАЛ

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар нь 2020 онд Эрүү, Иргэн, Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 шүүх, Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 шүүх, нийт 12 шүүгч, Төрийн захиргааны 15, Төрийн үйлчилгээний 10, нийт 37 орон тоотой, 981 183 700 төгрөгийн төсөвтэйгөөр шүүн таслах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулах, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүллээ.

                                                                                                                       ХОЁР.ҮНДСЭН ХЭСЭГ

 2.1.2020 ОНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ:

1.“Шүүхийн захиргааны үйл ажиллагааг удирдах” чиглэлээр – 26,

2.“Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж хамгаалах” чиглэлээр-4

3.“Шүүхийн хүний нөөцийг удирдах” чиглэлээр –4,

4.“Шүүхийн төсөв, санхүү, дэд бүтцийг удирдах” чиглэлээр –4,

5.“Шүүхийн нээлттэй байдлыг хангах, олон нийттэй харилцах” чиглэлээр – 4 ажил тус тус төлөвлөж, төлөвлөгөөний дагуух  ажлыг дараах байдлаар хийж гүйцэтгэлээ.

 2.2.Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт

                                                                                                           НЭГ:ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, ХАМГААЛАХ

1.1.Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах цогц арга хэмжээ төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангах:

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ажиллах  төлөвлөгөөг Монгол Улсын хууль, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал зэргийг үндэслэн нийт 31 ажлыг төлөвлөн боловсруулж, 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2 удаа гаргаж, хамтарсан зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион байгуулж, төлөвлөгөөний биелэлтийг танилцуулан ажилласан болно. Бүтэн жилийн байдлаар хамтарсан төлөвлөгөө 100 хувь биелэгдсэн байна.

Төлөвлөгөөний дагуу шүүхийн Тамгын газраас шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн өөр орон нутагт томилолтоор ажиллах үед  эрсдэлт нөхцөл бий болохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 20, шүүх хуралдааны танхим, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 52, нийт 72 албан бичгийг аймгийн Цагдаагийн хэлтэст хүргүүлсэн.

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар шүүгчид нөлөөлсөн асуудал гараагүй. Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нар 2020 онд нийт 1960 хэргийн оролцогчид хуульд заасны дагуу хэрэг үүсгэсэн дариуд “Нөлөөллийн мэдүүлэг”-ийн талаар танилцуулж, баримт үйлдэн ажилласан байна. Энэ онд хэргийн оролцогчоос нөлөөлсөн асуудал гараагүй болно.

1.2.Албадан ирүүлэх захирамж, тогтоол, хариуцагчийг эрэн сурвалжлах үндэслэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн хэрэгт хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах:  2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр батлагдсан байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвөлгөөнд “…Албадан ирүүлэх, эрэн сурвалжлах бүртгэл тайлангийн системийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, хөтлөлтийг бүрэн хийж хэвшүүлэх талаар Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан төлөвлөгөөнд тусгах” гэж заасан байна.

                                                                                                                                                             

Иймд 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах” хамтарсан ажлын төлөвлөгөөний 4.6 дахь хэсэгт “Албадан ирүүлэх, эрэн сурвалжлах бүртгэл тайлангийн системийн үйл ажиллагаа”-ны талаар тусгаж, биелэлтийг дараах байдлаар нэгтгэн гаргасан байна. Үүнд:  

 Эрэн сурвалжлах, албадан ирүүлэх бүртгэл тайлангийн системд иргэний эрх зүйн маргаанд хариуцагчаар ороцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн нийт 45 шийдвэр, хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай 4 шүүгчийн захирамж бүртгэлтэй байна. /Тус системд цагдаагийн хэлтсийн АСАП сангаас 2017, 2018 оны шүүхийн шийдвэрээр эрэн сурвалжлагдаж байгаа 18 этгээдийг нөхөн бүртгэсэн./

 

Дээрх 45 шүүхийн шийдвэрээс 34 нь буюу 75.5 хувь нь биелэгдсэн үлдсэн 11 буюу 24.5 хувь нь ажиллагаанд байна. Эрэн сурвалжлах ажиллагааны биелэлтийг өмнөх онтой харьцуулан үзвэл 16.5 хувиар өсчээ. Ажиллагаанд байгаа 11 шүүхийн шийдвэрийг тус бүрт нь авч үзвэл: 

                                                                                                      

2020 оны шүүхийн шийдвэр – 4 /ажиллагаанд байгаа/

Шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг он тус бүрээр нь авч үзвэл системд бүртгэлтэй 2017 оны 3 шийдвэр биелэгдээгүй, 2018 оны 15 шийдвэрээс 12 нь буюу 80 хувь нь, 2019 оны 21 шийдвэрээс 20 нь буюу 95.2 хувь нь, 2020 оны 5 шийдвэрээс 1 буюу 20 хувь нь тус тус биелэгдсэн байна. /Хариуцагчийг албадан ирүүлэх тухай шүүгчийн захирамж 4 бүртгэгдсэн бөгөөд 100 хувь биелэгдсэн./

Мөн системд эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлагдсан 3 этгээд бүртгэлтэй байгаа бөгөөд 100% биелэгдсэн байна.

 1.3.Онцгой байдлын газартай хамтран шүүхийн байранд гамшиг ослын үед ажиллах төлөвлөгөө гаргаж, батлуулах, бэлэн байдлыг хангах:

Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл, гал гамшгийн үед бэлэн байдлыг хангах зорилгоор тус шүүхийн Тамгын газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/44 дугаар “Бүлгэм байгуулж, галын аюулгүй байдлыг хариуцсан ажилтан томилох тухай”, 2020 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/52 дугаар “Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай” тушаал гарсан. Уг тушаалаар томилогдсон ажилтан галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг биелүүлэх, галын аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллана.

Байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр боловсруулж, Тамгын газрын даргаар хянуулан аймгийн Онцгой байдлын газрын даргаар батлуулж, дагаж мөрдөн ажиллаж байна.

 Мөн “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хамтарсан ажлын төлөвлөгөө”, Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд “…гамшиг ослын үед ажиллах үзүүлэх сургалт зохион байгуулах..” гэж тусгасны дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдал хангах, байгууллагын ажилтан, алба хаагчдийн гал унтраах анхан шатны багажтай зүй зохистой харьцах чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар, аймгийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран тус шүүхийн байранд гал унтраах тархалтын сургуулилтыг зохион байгуулсан. Энэхүү сургуулилтыг ойнцгой байдлын газрын 27 алба хаагч, аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн бие бүрэлдэхүүн хамтран үр дүнтэй зохион байгуулж, ажилласан.