МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН: 

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ П.РЭНЦЭНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮН                                                                                      ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

 

 

             ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ
АЖИЛЛАГААНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

            2021-03-23                                                                                                                                                                                                                                                                    Сүмбэр сум

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс  2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 47 иргэний хэрэг дээр нэмж 67 нэхэмжлэл  хүлээн  авч  нийт 61 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

                                                                                                              

 

 

 

                        

 

 

                                         ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН                                                           ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд нийт 252 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр нь авч үзвэл: