ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

… дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

         АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД

                               ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

 

…….. он …..сар …… өдөр                                                                                                                                                                                                                                                           _____________ аймаг/хот

 

1.Өргөдөл гаргагч:

________________________овогтой___________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________________________регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, _____________ хороолол,____________байр/гудамж,_______тоотод оршин суух/байрлах,

___________________________________харилцах утасны дугаар,

___________________________________цахим шуудан

 

2.Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

___________________________регистрийн дугаартай,___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо,______________ хороолол,____________ байр/гудамж,_______ тоотод оршин суух

________________________харилцах утасны дугаар

________________________цахим шуудан

 

3.Уригдагч тал:

 

________________________овогтой__________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

_______________________регистрийн дугаартай,_____________________ аймаг/хот,________________сум/дүүрэг,___________баг/хороо________________ хороолол,___________байр/гудамж,__________тоотод оршин суух/байрлах,

_______________________________________харилцах  утасны дугаар

_______________________________________цахим шуудан

 

Маргааны агуулга

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

 

Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

 

1.Өргөдөл …… хувь, ……хувь тус бүр ………хуудас, нийт………… хуудас;

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт … хуудас;

3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт………….хуудас

/хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

  1. Итгэмжлэл……………хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/