Эвлэрлийн гэрээ

Эвлэрлийн гэрээ

2019 оны … сарын … өдөр                                                                  Дугаар …                                                                      Сүмбэр сум

Өргөдөл гаргагч: ……………………………………..овгийн ………………………………………….. хаяг …………………………..аймаг ………………………..сум, …………..баг, ………………….тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ……………………… утас ………………………………………….

Эвлэрэлд уригдсан тал:…………………………овгийн …………………………………….. хаяг …………………………. аймаг …………………………….сум, ………….. баг, ……………….тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ……………………… утас ………………………………………….

Маргааны агуулга:………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Талуудын байр суурь:

– Өргөдөл гаргагч:…………………………………………………………………………….

 

-Уригдах тал: ………………………………………………………………………………………

 

Баян-Өлгий аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч…………….ийн дэмжлэгтэйгээр ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………маргааны талаар харилцан тохиролцож, Ýвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Èргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн 2014 оны … сарын … -ны өдөр эхэлсэн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож эвлэрлийн гэрээ байгуулав. Үүнд:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.

 

Эвлэрлийн гэрээ байгуулсан:

Өргөдөл гаргагч……………………………………/ /

Эвлэрэлд уригдсан тал…………………………/ /

Эвлэрүүлэн зуучлагч……………………………../ /